Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Letterplex signmakers

 Algemene voorwaarden webshop van Letterplex signmakers, gevestigd te Utrecht.
Versie geldig vanaf 01-05-2019.

Artikel 1. Algemeen

1.1       Onder 'Letterplex' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Letterplex signmakers

1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Letterplex voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Letterplex voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Letterplex erkend.

1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Letterplex.

2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Letterplex eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Letterplex of een door Letterplex verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Letterplex en afnemer hieraan gebonden.

2.4       Aanbiedingen van Letterplex gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       Letterplex kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2       Letterplex garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 2 dagen na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Letterplex verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Letterplex bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2       De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4       Aan de leveringsplicht van Letterplex zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Letterplex geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen verzendkosten, retourvrachtkosten en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1       Een door Letterplex opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Letterplex zijn, waarna Letterplex zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal Letterplex (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1       Onverminderd de rechten van Letterplex op basis van de wet is Letterplex gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Letterplex omstandigheden ter kennis komen die Letterplex goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Letterplex bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Letterplex zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Letterplex bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Letterplex, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Letterplex heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Letterplex. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Letterplex na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag minus de verzendkosten en retourvrachtkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

6.4       Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Letterplex geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Letterplex en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Letterplex de verbintenis had moeten nakomen.

7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Letterplex niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4       Indien Letterplex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1       Letterplex biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2       Letterplex is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Letterplex) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Letterplex. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Letterplex schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4       Indien klachten van de afnemer door Letterplex gegrond worden bevonden, zal Letterplex naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Letterplex en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Letterplex) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Letterplex gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Letterplex voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5       Letterplex is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6       Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Letterplex in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Letterplex en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 9. Betaling

9.1       Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal, rembourszending of vooruitbetaling plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2       Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3       In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Letterplex en de verplichtingen van de afnemer jegens Letterplex onmiddellijk opeisbaar.

9.4       Indien Letterplex haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5       Indien Letterplex kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1      De eigendom van alle door Letterplex aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Letterplex zolang de afnemer de vorderingen van Letterplex uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Letterplex wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2      De door Letterplex geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3      De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4      De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Letterplex of een door Letterplex aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Letterplex haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Letterplex zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Letterplex.

 

Artikel 11. Privacy

11.1

Letterplex signmakers
Amsterdamsestraatweg 216

3551CN Utrecht

info@letterplex.nl / 030-2437618

Letterplex verwerkt persoonlijke gegevens van websitebezoekers en klanten. Wij verwerken uitsluitend “gewone” persoonsgegevens, geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens.

De grondslag om persoonsgegevens te verwerken luidt als volgt; “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Letterplex verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens om offertes aan te bieden en bestellingen uit te voeren.

Gegevens die door Letterplex worden verwerkt (indien van toepassing):
- Naam
- Bedrijfsnaam
- Adres
- Afleveradres
- E-mail adres(sen)
- Telefoonnummer(s)
- IBAN
- BIC
- BTW-nummer
- KvK-nummer
                                                                              

Santu Pty Ltd is als verwerker aangesteld, om namens Letterplex klantgegevens in de webshop te verzamelen. Stichting Mollie Payments verwerkt voor Letterplex online betalingen. 

Voor de verzending/bezorging van producten verstrekken wij verzendgegevens aan bezorgdiensten, zoals:
-       PostNL Pakketten Benelux B.V.
-      
Koninklijke Post NL B.V.
-      
A-one spoedkoeriers BV
-       De fietskoerier Utrecht
 

Om het verkeer op de website en webshop van Letterplex te volgen en analyseren, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Wij verzamelen gegevens via cookies om het gedrag van onze bezoekers te monitoren, zodat wij de bezoekerservaring kunnen verbeteren. Letterplex kan persoonlijke gegevens die zijn verzameld gebruiken voor legitieme marketingdoeleinden. 

De verzamelde persoonsgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard, om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Letterplex respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door Letterplex niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Letterplex. Onze systemen worden automatisch geback-upt en zijn voorzien van firewalls en virusscanners.

Als wij ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

Personen, waarvan Letterplex gegevens heeft verzameld, hebben het recht op inzage, wijzigen en wissen van de geregistreerde gegevens, tevens hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voor vragen, klachten of meldingen over het privacybeleid van Letterplex, kunt u contact opnemen via info@letterplex.nl.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door  Letterplex geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Letterplex en/of haar leveranciers.

12.2      Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Letterplex is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1      De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Letterplex, op het nummer 030-2437618, bereikbaar tijdens openingstijden. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2      De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.